Skip to main content

Úplata za předškolní vzdělávání (školné)

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je od 1. 9. 2021 na základě usnesení RM

700,- Kč za příslušný kalendářní měsíc.

Osvobození od úplaty se řídí § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Osvobozen od úplaty je:

  • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi),
  • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o  sociálních službách) z důvodu péče o nezaopatřené dítě
  • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře), pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy
  • vzdělávání dětí v posledním ročníku mateřské školy včetně dětí s odkladem školní docházky
  • Od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky povinné, tjbezúplatné.

Úplata se snižuje během hlavních prázdnin a platí ji jen ti zákonní zástupci, jejichž děti docházejí do MŠ.

Úplatu je třeba uhradit nejlépe trvalým příkazem na účet MŠ Komenského č. ú. 86-1162280257/0100

a to nejpozději do 20. dne v měsíci. Je třeba uvést variabilní symbol 75024225, jméno dítěte a ŠKOLNÉ.

Také lze zřídit jeden trvalý příkaz STRAVNÉ a ŠKOLNÉ ve výši 1 600,-Kč /měsíc – platí jen pro děti, které nemají povinné předškolní vzdělávání.

Děti s povinným předškolním vzděláváním (poslední rok před nástupem do 1. třídy ZŠ včetně dětí s odkladem povinné školní docházky) jsou od platby školného osvobozeny.

Pokud dítě během hlavních prázdnin nebude navštěvovat MŠ, lze trvalý příkaz na úhradu stravného a školného na tyto měsíce zrušit a obnovit opět od září následujícího školního roku.