Skip to main content

Hrát si, učit se a vyrůstat společně

Třídy

Mateřská škola v Letovicích na ulici Komenského je umístěna v bezprostřední blízkosti základní školy a uprostřed sídliště. Byla otevřena 1. září 1982. Maximální počet dětí ve čtyřech třídách, sluníčkové, koťátkové, motýlkové a beruškové je 104 dětí. Je však třeba říci, že navyšování počtu dětí ve třídách není naším cílem. Daleko lépe se nám pedagogům pracuje s menší skupinou dětí a ani pro děti není takto vysoký počet dětí ve třídě vhodný. Věříme, že v dohledné době bude zřizovatel – město Letovice řešit narůstající počty dětí v mateřských školách například zřízením odloučeného pracoviště některé MŠ v jiné budově.

Všechny třídy jsou věkově smíšené, vybavené z velké části novým, moderním nábytkem. Ve špičkově vybavené kuchyni se připravuje třikrát denně chutné jídlo, zaměstnanci školní jídelny zařazují do jídelníčku jídla z programu Skutečně zdravá škola. Všechny prostory v MŠ září čistotou.

Zaměření MŠ

Po přestavbě zcela nevyhovující původní školní zahrady na přírodní zahradu (v provozu od 1. 9. 2014) se MŠ Komenského profiluje jako mateřská škola zaměřená ve zvýšené míře na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO). MŠ je členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou/environmentální výchovu Mrkvička a svou vzdělávací činností soustavně usiluje o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekologické/environmentální výchovy do celkového života mateřské školy ve smyslu Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a také vlastního Školního vzdělávacího programu MŠ Komenského.

Spolupráce

Zcela zásadní je pro MŠ spolupráce s Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání Brno, která poskytuje prostřednictvím řady seminářů (některé se uskutečnily přímo v MŠ Komenského a přírodní zahradě MŠ) pedagogům MŠ metodickou pomoc při rozvíjení vlastních výukových programů v oblasti EVVO. Děti z MŠ každoročně navštěvují výukové programy určené dětem z MŠ na pracovištích Lipky Jezírko a Rozmarýnek.

MŠ spolupracuje i s dalšími partnery:

 • ZŠ Letovice
 • Letokruh
 • Elim Letovice
 • SDH Letovice
 • ZUŠ Letovice
 • Junák letovice
 • CSSML
 • MKS Letovice
 • Městská policie
 • Nové sdružení zdravotně postižených
 • PPP Boskovice
 • MŠ Čapkova a Třebětínská

Školní přírodní zahrada

Zahrada mateřské školy, jejíž přestavba byla zahájena v dubnu 2014, splnila kritéria pro přírodní zahradu a dne 6. 10. 2015 obdržela certifikát k Zahradní plaketě a stala oficiálně přírodní zahradou.

Hry a vzdělávání v zahradě

Ve školní přírodní zahradě MŠ Komenského najdete pro děti velmi přitažlivé hrací prvky jako je vodní svět – sestava korýtek s vodní pumpou ústící do bahniště, rozměrné pískoviště zakryté plachtou proti slunci s vybavenou „mud kitchen“ neboli blátivou kuchyní, jejíž základ tvoří rodiči přinesené vyřazené nádobí, špalíky dřeva a různé další pomůcky pro rozvoj dětské fantazie, manuální zručnosti, kamarádské spolupráce a vůbec radosti ze společné hry. Tunelový kopec vybavený dvojskluzavkou také umožňuje dostatek aktivního pohybu stejně jako houpačky (obzvlášť vyhledávaná je houpačka „hnízdo“), trojhrazda, lanová průlezka, uměle vybudované kopečky spojené kládami pro adrenalinový přechod z jednoho na druhý a další prvky. Amfiteátr v rohu zahrady pod borovicemi je úžasným místem pro společná posezení, ohně s opékáním dobrot, divadelní nebo kouzelnická představení nebo posezení jen tak. V červnu 2020 k amfiteátru přibyl zahradní altán s akátu s kreslicí tabulí, který slouží jako venkovní učebna, zázemí pro akce v amiteátru a k dětským hrám. Pro klidné pozorování drobných vodních živočichů a krásy vodních rostlin poslouží zahradní jezírko. V přírodní zahradě MŠ Komenského lze najít zelené střechy na dvou zahradních domcích, tříkomorový kompostér, hmatovou stezku, domeček pro hmyz, vyvýšené záhony pro každou třídu, bylinkové, zeleninové a okrasné vyvýšené záhony, bylinkovou spirálu, ovocné stromy a bobulové keře, štěrkový (motýlí) záhon a vybudovanou hliněnou pec v jednom ze zahradních domků – Pekárničce. Ve vedlejším zahradním domku zvaném Domeček si děti organizují námětové hry uvnitř i na verandě. V domku zvaném Dílnička jsou tři kvalitní dětské ponky. Děti se zde učí pracovat se dřevem a základním nářadím. V posledním zahradním domku Kůlnička je sklad nádobí pro blátivou kuchyni, hračky na pískoviště a dětské nářadí pro hry na písku a zahradní práce. Veškerá péče o zahradu kromě občasného sečení trávy Technickými službami probíhá svépomocí, jsou do ní zapojeny i děti, což velmi přispívá k vytváření pracovních návyků a rozvíjení smyslu pro odpovědnost. Prostřednictvím aktivit ve školní přírodní zahradě se děti učí ohleduplnému vztahu k živé i neživé přírodě, mají zde široké možnosti vyžití a v neposlední řadě se seznamují a komunikují s dalšími dospělými a dětmi z ostatních tříd.

Ve školní přírodní zahradě najdete také směrovník, ze kterého se dozvíte, jak daleko je to ze zahrady do různých koutů světa a šplhací totem.

Velmi oblíbený je i balanční chodník, kde děti trénují obratnost a rovnováhu a šplhací totem se zvonečkem na konci.

Zahrada je vybavená mlhovištěm využívaným během horkých dnů a pítkem pro okamžité zahnání žízně.

Postupně přidáváme nové zahradní prvky, které děti při každodenním pobytu venku hojně využívají.

Akce v zahradě

Prostředí přírodní zahrady přímo vybízí k pořádání nejrůznějších akcí. Největší a nevýznamnější z nich je bezpochyby Den Země, kterého se kromě dětí, rodičů, partnerů MŠ zúčastňuje široká letovická veřejnost, neboť program je tak atraktivní, že si každý návštěvník najde to své. Každoročně se akce zúčastňuje cca 300 – 400 návštěvníků.

Další oblíbenou akcí je podzimní brigáda pro děti a rodiče zakončená závěrečným posezením u ohně a opékáním špekáčků.

Na zahradě také probíhá Slet čarodějnic, sportovní dopoledne, rozloučení s předškoláky a další akce, které pro děti pořádáme.

Nadstandardní aktivity

O všestranný rozvoj dětí, jejich pohodu, spokojenost, bezpečnost a přípravu na základní školu se stará kolektiv osmi pedagogických, plně kvalifikovaných pracovnic. Snažíme se dětem vytvořit podnětné, přátelské prostředí, klidnou a vstřícnou atmosféru. Celoročně připravujeme předškoláky pro vstup do základní školy např. formou edukativně stimulačních skupin (ESS).

Každý pátek od 9:00 do 10:00 probíhá v každé třídě pouze pro předškoláky Metoda dobrého startu (MDS), jejíž propracovaná metodika pomáhá dětem v přípravě na vstup do 1. třídy ZŠ.

Školní vzdělávací program

Od 2. pololetí školního roku 2019/2020 MŠ pracuje podle aktualizovaného Školního vzdělávacího programu (ŠVP) zpracovaného v modulu České školní inspekce InspIS ŠVP s názvem „Svět je jako krásná zahrada“ vycházejícího z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, který plně respektuje a naplňuje tři hlavní cíle předškolního vzdělávání:

 1. rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 2. osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost

Věříme, že Mateřská škola Letovice, Komenského je školka, kam chodíme rádi – zaměstnanci, děti i rodiče.