Skip to main content

Stravování

Stravování pro děti a zaměstnance je zajištěno prostřednictvím školní kuchyně a zaměstnanců školní jídelny MŠ Komenského.

Druh stravy poskytované dětem a doba výdeje jídla

Přesnídávka:  od 9.15 do 9.30 hod.

Oběd: od 12.00 do 12.30 hod.

Odpolední svačina: od 14.15 do 14.45 hod.

Jídelní lístek

Jídelní lístek sestavuje vedoucí stravování ve spolupráci s vedoucí kuchařkou na základě závazných pravidel a zásad pro přípravu stravy ve školách a školských zařízeních.

MŠ Komenského je zapojena do programu Skutečně zdravá škola. Doporučeními z tohoto programu se zaměstnanci ŠJ při sestavování zdravého a vyváženého jídelníčku nechávají inspirovat.

Jídelníček je vyvěšen v šatnách jednotlivých tříd a na webových stránkách MŠ.

Zobrazit jídelní lístek

Cena za stravování od 1.4. 2023

Druh stravy Cena pro děti do 6 let Cena pro děti s OŠD –  7 let
Přesnídávka               13,-Kč                             13,-Kč
Oběd               21,-Kč                             23,-Kč
Svačinka               11,-Kč                             11,-Kč
Celkem               45,-Kč                             47,-Kč

Úhrada stravného

Zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování. Odpolední svačinu nebo přesnídávku  může při případné nepřítomnosti dítěte odhlásit a příslušná částka bude  dítěti odečtena.

Platba stravného probíhá formou zálohy ( nejlépe trvalým příkazem ve výši  900,- Kč ), která musí být zaplacena nejpozději ke 20. dni v měsíci na účet MŠ Komenského č. 86 – 1162280257/0100, variabilní symbol 75024225.

Vždy je třeba uvést název položky, tzn. STRAVNÉ a jméno dítěte.

Na konci každého pololetí ( tj. v září a v únoru ) bude provedeno vyúčtování a přeplatky budou vráceny na účet plátce.

Na nedoplatky bude zákonným zástupcům vystavena platební poukázka, nebo mohou nedoplatek uhradit v hotovosti vedoucí stravování.

Úhrada stravného je pro zákonné zástupce povinná!

Opakované neuhrazení  je považováno za závažné porušení školního řádu a může být důvodem pro ukončení předškolního vzdělávání  ( podle § 35, odstavec 1 d, zákona 561/2004 Sb. – školský zákon ).

Ve školním roce 2021/2022 bude Mateřská škola  Letovice, Komenského zapojena do projektu Operační program potravinové a materiální pomoci, ze kterého lze hradit stravné dětem, jejichž rodiče za každý měsíc ve školním roce prokáží, že pobírají příspěvek ve hmotné nouzi.

Odhlášení ze stravování

Dítě je třeba odhlásit nejpozději do 8.00 hod. v den, kdy bude nepřítomno. Zákonní zástupci mohou dítě odhlásit telefonicky ( 516 474 979, 516 474 977, 725 773 114 ) nebo zasláním e-mailu na info@msletovice.cz,  nebo osobně v MŠ.

Pokud první den nepřítomnosti ( zpravidla 1. den nemoci ) nemohou zákonní zástupci dítě včas odhlásit , mohou si oběd vyzvednout do vlastního jídlonosiče od 12.00 do 12.30 hod. ve třídě, do které dítě dochází.

Je-li dítě odhlášeno dlouhodobě, před jeho opětovným nástupem do MŠ je třeba nahlásit termín.

Podle zákona č. 561/2004 Sb.,  vyhlášky č. 107/2005 Sb. nemá dítě, které odchází z MŠ po obědě, nárok na odpolední svačinu. Dítě má nárok na stravu pouze po dobu jeho přítomnosti v MŠ.

Při příchodu dítěte do MŠ je třeba případný dřívější odchod rovněž nahlásit a cena odpolední svačiny tak nebude do denního stravného započítána.

V době hlavních prázdnin se podává stravné pouze v ty dny, na které je stanoven provoz MŠ.

Pitný režim

Nápoje v rámci přesnídávky, oběda a svačiny jsou připravovány kuchařkami ve školní kuchyni.

V průběhu celého dne je dětem k dispozici kohoutková voda v nádobách s výpustným kohoutkem.

Děti se obsluhují samy podle své potřeby a pocitu žízně. Každé dítě má svůj kelímek opatřený značkou. Kelímky kuchařky průběžně myjí. Učitelky dohlížejí na dostatečnou konzumaci nápojů – děti např. pijí vždy před a po pobytu venku, v teplých dnech při pobytu na školní zahradě je k dispozici pítko.

Stravování cizích strávníků

Školní jídelna MŠ Komenského stravování cizích strávníků nezajišťuje.

STRAVNÉ A ŠKOLNÉ

Platbu stravného lze sloučit se školným do jedné částky 1700,- Kč za 1 kalendářní měsíc – STRAVNÉ A ŠKOLNÉ -kromě července a srpna, kdy platby probíhají v jiném režimu.