O nás

Mateřská škola v Letovicích na ulici Komenského je umístěna v bezprostřední blízkosti základní školy a uprostřed sídliště. Byla otevřena 1. září 1982. Tehdy mohla pojmout 120 dětí do čtyř tříd a řadu let byla zcela naplněna. Nyní, podle § 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se třída mateřské školy naplňuje do počtu 24 dětí. Tento počet se však v roce 2014 ukázal jako nedostatečný, a proto, vzhledem k velkému zájmu ze strany rodičů, byla na žádost ředitelky MŠ a na základě schválení Krajskou hygienickou stanicí  zřizovatelem MŠ  Městem Letovice povolena mateřské škole výjimka z počtu dětí z 24 na 26 dětí v každé třídě. Maximální počet dětí ve čtyřech třídách, sluníčkové, koťátkové, motýlkové a beruškové je 104. Třídy jsou věkově smíšené, vybavené z velké části novým, moderním nábytkem. Ve špičkově vybavené kuchyni se připravuje třikrát denně chutné jídlo, zaměstnanci školní jídelny zařazují do jídelníčku jídla z programu Skutečně zdravá škola. Všechny prostory v MŠ září čistotou.

Po přestavbě zcela nevyhovující původní školní zahrady na přírodní zahradu (v provozu od 1. 9. 2014) se MŠ Komenského stále více profiluje jako mateřská škola zaměřená ve zvýšené míře na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO). MŠ je členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou/environmentální výchovu Mrkvička a svou vzdělávací činností soustavně usiluje o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekologické/environmentální výchovy do celkového života mateřské školy ve smyslu Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a také vlastního Školního vzdělávacího programu MŠ Komenského.

Zcela zásadní je pro MŠ spolupráce s Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání Brno, která poskytuje prostřednictvím řady seminářů (některé se uskutečnily přímo v MŠ Komenského a přírodní zahradě MŠ) pedagogům MŠ metodickou pomoc při rozvíjení vlastních výukových programů v oblasti EVVO. Děti z MŠ každoročně navštěvují výukové programy určené dětem z MŠ na pracovištích Lipky Jezírko a Rozmarýnek.

Zahrada mateřské školy, jejíž přestavba byla zahájena v dubnu 2014, splnila kritéria pro přírodní zahradu a dne 6. 10. 2015 obdržela certifikát k Zahradní plaketě a stala oficiálně přírodní zahradou.

Ve školní přírodní zahradě MŠ Komenského najdete pro děti velmi přitažlivé hrací prvky jako je vodní svět – sestava korýtek s vodní pumpou ústící do bahniště, rozměrné pískoviště zakryté plachtou proti slunci s vybavenou „mud kitchen“ neboli blátivou kuchyní, jejíž základ tvoří rodiči přinesené vyřazené nádobí, špalíky dřeva a různé další pomůcky pro rozvoj dětské fantazie, manuální zručnosti, kamarádské spolupráce a vůbec radosti ze společné hry. Tunelový kopec vybavený dvojskluzavkou také umožňuje dostatek aktivního pohybu stejně jako houpačky (obzvlášť vyhledávaná je houpačka „hnízdo“), trojhrazda, lanová průlezka, věž se skluzavkou, uměle vybudované kopečky spojené kládami pro adrenalinový přechod z jednoho na druhý a další prvky. Amfiteátr v rohu zahrady pod borovicemi je úžasným místem pro společná posezení, ohně s opékáním dobrot, divadelní nebo kouzelnická představení nebo posezení jen tak. Pro klidné pozorování drobných vodních živočichů a krásy vodních rostlin poslouží zahradní jezírko. V přírodní zahradě MŠ Komenského lze najít zelené střechy na dvou zahradních domcích, tříkomorový kompostér, hmatovou stezku, domeček pro hmyz, vyvýšené záhony pro každou třídu, bylinkové, zeleninové a okrasné vyvýšené záhony, bylinkovou spirálu, ovocné stromy a bobulové keře, štěrkový (motýlí) záhon a nově vybudovanou hliněnou pec v jednom ze zahradních domků. Veškerá péče o zahradu kromě občasného sečení trávy Technickými službami probíhá svépomocí, jsou do ní zapojeny i děti, což velmi přispívá k vytváření pracovních návyků, rozvíjení smyslu pro odpovědnost. Prostřednictvím aktivit ve školní přírodní zahradě se děti učí ohleduplnému vztahu k živé i neživé přírodě, mají zde široké možnosti vyžití a v neposlední řadě se seznamují a komunikují s dalšími dospělými a dětmi z ostatních tříd.

Postupně přidáváme nové zahradní prvky, které děti při každodenním pobytu venku hojně využívají.

Všechny zahradní domečky jsou kompletně zrekonstruovány a slouží svému účelu.

Prostředí přírodní zahrady přímo vybízí k pořádání nejrůznějších akcí. Největší a nevýznamnější z nich je bezpochyby Den Země, kterého se kromě dětí, rodičů, partnerů MŠ zúčastňuje široká letovická veřejnost, neboť program je tak atraktivní, že si každý návštěvník najde to své. Každoročně se akce zúčastňuje cca 300 – 400 návštěvníků.

Na zahradě také probíhá Slet čarodějnic, sportovní klání, rozloučení s předškoláky, celoškolní brigády pro děti a rodiče se závěrečným posezením u ohně a další.

O všestranný rozvoj dětí, jejich pohodu, spokojenost, bezpečnost a přípravu na základní školu se stará kolektiv devíti pedagogických, plně kvalifikovaných pracovnic. Snažíme se dětem vytvořit podnětné, přátelské prostředí, klidnou a vstřícnou atmosféru. Celoročně připravujeme předškoláky pro vstup do základní školy (např. formou edukativně stimulačních skupin). Bezplatná logopedická péče je zajištěna klinickou logopedkou soukromé kliniky Logo s.r.o. v Brně.

Od školního roku 2016/2017 MŠ pracuje podle nového Školního vzdělávacího programu  s názvem „Svět je jako krásná zahrada“ vycházejícího z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, který plně respektuje a naplňuje tři hlavní cíle předškolního vzdělávání:

1. rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení

2. osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost