Skip to main content

Poskytování bezplatné stravy dětem

By 17. 6. 2021Aktuality

Vážení rodiče,

i v příštím školním roce bude MŠ Letovice, Komenského zapojena do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji VII“, který předložil Jihomoravský kraj na MPSV.

K tomuto projektu vám sděluji následující:

 • Úřad práce (ÚP) obdržel seznam škol, které jsou do projektu zapojeny.
 • Pracovníci kontaktních pracovišť Úřadu práce (ÚP) v období od 01.05.2021 do 31.08.2021:
 • informují o projektu cílovou skupinu, kterou jsou osoby s nárokem na dávky v hmotné nouzi v některém z měsíců vymezeného období (květen až srpen), mající v okruhu společně posuzovaných osob dítě ve věku 3–15 let
 • dotazem od zákonného zástupce získají informace o tom, kterou školu navštěvuje dítě, které je v cílové skupině
 • vyplní se zákonným zástupcem dítěte potvrzení, které obsahuje závazný souhlas/nesouhlas zákonného zástupce se zapojením dítěte do projektu
 • vydají zákonnému zástupci materiál Informace o zapojení dítěte a zodpoví případné dotazy v rozsahu vlastní informovanosti o projektu.
 • Pokud se zákonný zástupce dítěte v uvedené době nedostaví na Úřad práce, nebude možné dítě do projektu zařadit.
 • ÚP zašle do 13.08.2021 na Jihomoravský kraj tabulky se seznamem dětí odsouhlasených v období 05-07/2021. Jihomoravský kraj tabulky přepošle do 27.08.2021 datovou schránkou partnerským školám/jídelnám. Škola/jídelna provede kontrolu (ověří, že děti uvedené v tabulce skutečně navštěvují zařízení).
 • Dále ÚP zašle do 10.09.2021 na Jihomoravský kraj tabulky se seznamem dětí odsouhlasených v období  08/2021. Jihomoravský kraj tabulky přepošle do 13.09.2021 datovou schránkou partnerským školám/jídelnám. Škola provede kontrolu (ověří, že děti uvedené v tabulce skutečně navštěvují zařízení).
 • Škola vyzve zákonné zástupce dětí uvedených v tabulkách, aby vyplnili přihlášku ke stravování.

 

Další ověřování dětí pak bude provádět Úřad práce i v lednu 2022. Do projektu tak bude možné zapojit i děti, jejichž rodiče v období května až srpna 2021 dávky v hmotné nouzi nepobírali, ale poté přišli např. o zaměstnání a v lednu 2022 již dávky v hmotné nouzi pobírat budou. Tyto děti bude možné zapojit do projektu v druhém pololetí školního roku.

 

ZÁSADY PRO ZAŘAZENÍ DÍŤETE DO PROJEKTU:

 

 • Dítě, které bylo v některém z rozhodných měsíců společně posuzovanou osobou (SPO) na dávce hmotné nouze (HN), ale od následujícího měsíce došlo k odejmutí této dávky/ vyřazení dítěte z okruhu SPO, je přesto způsobilé pro vydání a potvrzení formuláře, a to až do ukončení aktuální výzvy.
 • Pokud se podpořené dítě během školního roku 2021/2022 přestěhuje do jiného zapojeného kraje, kde začne navštěvovat zapojenou školku/školu, je i nadále podpořeno – školy si údaje o dítěti předají mezi sebou.
 • Pokud podpořené dítě během školního roku 2021/2022 začne navštěvovat nezapojenou školku/školu, nemůže být již nadále podpořeno.
 • Pokud dítě navštěvuje zapojenou školku/školu, avšak bydlí a dávky HN jsou vypláceny v nezapojeném kraji, nemůže být podpořeno.
 • Potvrzení o zapojení do OP PMP lze vyplnit i se zákonnými zástupci dvouletých dětí. Školky si následně ohlídají věk dítěte a od doby, kdy mu budou tři roky, mu začnou obědy proplácet. Pokud budou dítěti 3 roky již v průběhu letních prázdnin, bude mít možnost čerpat podporu od začátku měsíce 9/ 2021.
 • Dítě, kterému do 31. 8. 2021 (nebo do 31. 1. v případě potvrzování na 2. pololetí) bude 16 let, nemůže být do OP PMP zařazeno a čerpat podporu na úhradu obědů ve školím roce 2021/2022.
 • Dítě, kterému bude 16 let až po 1. 9. 2021 (nebo 1. 2. 2022 v případě zařazení do 2. pololetí), bude standardně zařazeno do projektu.

 

Informace o operačním programu a projektu jsou dostupné na webových stránkách:

Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) (mpsv.cz)

Vyhlášené výzvy (mpsv.cz)

Jihomoravský kraj (jmk.cz)

Pokud se domníváte, že máte na tuto podporu nárok, neváhejte kontaktovat příslušný Úřad práce co nejdříve.

 

Eva Pařilová, ředitelka MŠ

17. 6. 2021