Stravování a pitný režim

Stravování pro děti a zaměstnance je zajištěno prostřednictvím školní kuchyně a zaměstnanců školní jídelny MŠ Komenského.

Druh stravy poskytované dětem a doba výdeje:

  • Přesnídávka: od 9:00 do 9:15 hodin
  • Oběd: od 12:00 do 12:30 hodin
  • Odpolední svačina: od 14:30 do 14:45 hodin

Jídelní lístek:

Jídelní lístek sestavuje vedoucí stravování ve spolupráci s vedoucí kuchařkou na základě závazných pravidel a zásad pro přípravu stravy ve školách a školských zařízeních. Jídelníček je zavěšen v šatnách jednotlivých tříd a na webových stránkách MŠ.

Úhrada stravného:

Na konci každého pololetí  (tj. v srpnu a v lednu) bude provedeno vyúčtování a přeplatky budou vráceny v září a únoru na účet plátce. Na nedoplatky bude zákonným zástupcům vystavena platební poukázka, nebo mohou nedoplatek uhradit v hotovosti vedoucí stravování.

Úhrada stravného je pro zákonné zástupce povinná! Opakované neuhrazení je považováno za závažné porušení školního řádu a může být důvodem pro ukončení předškolního vzdělávání (podle § 35, odstavec 1 d, zákona 561/2004 Sb. – školský zákon).

Odhlášení ze stravování:

Dítě je třeba odhlásit nejpozději do 8:00 hodin v den, kdy bude nepřítomno. Zákonní zástupci mohou dítě odhlásit telefonicky (516 474 979, 516 474 977, 725 773 114) nebo zasláním e-mailu na infomsletovice.cz nebo osobně v MŠ.

Pokud první den nepřítomnosti  (zpravidla 1.den nemoci) nemohou zákonní zástupci dítě včas odhlásit, mohou si oběd dítěte vyzvednout do vlastního jídlonosiče od 12:30 do 12:45 hodin ve školní kuchyni. Je-li dítě odhlášenou dlouhodobě, před jeho opětovným nástupem do MŠ je třeba nahlásit termín. Podle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb. nemá dítě, které odchází z MŠ po obědě, nárok na odpolední svačinu. Dítě má nárok na stravu pouze po dobu jeho přítomnosti v MŠ.  Při příchodu dítěte do MŠ je třeba případný dřívější odchod rovněž nahlásit a cena odpolední svačiny tak nebude do denního stravného započítána. V době hlavních prázdnin se podává strava pouze v ty dny, na které je stanoven provoz MŠ.

Pitný režim:

Nápoje v rámci přesnídávky, oběda a svačiny jsou připravovány kuchařkami ve školní kuchyni.

V průběhu celého dne je dětem nabízena  pitná voda, která je k dispozici v nádobách s výpustným kohoutkem. Děti se obsluhují samy podle své potřeby a pocitu žízně. Každé dítě má svůj kelímek opatřený značkou. Kelímky kuchařky průběžně myjí. Učitelky dohlížejí na dostatečnou konzumaci nápojů – děti např. pijí vždy před a po pobytu venku. Děti se obsluhují samy podle své potřeby a pocitu žízně. Každé dítě má svůj kelímek opatřený značkou. Kelímky kuchařky průběžně myjí. Učitelky dohlížejí na dostatečnou konzumaci nápojů – děti např. pijí vždy před a po pobytu venku.

Stravování cizích strávníků:

Školní jídelna MŠ Komenského stravování cizích strávníků nezajišťuje.