Školné a stravné

  1. STRAVOVÁNÍ V MŠ A PITNÝ REŽIM
  2. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Aktualizace ze dne 20. 6. 2017

Č.j. MŠK/168/2017

1. Stravné

Stravování pro děti a zaměstnance je zajištěno prostřednictvím školní kuchyně a zaměstnanců školní jídelny MŠ Komenského.

Druh stravy poskytované dětem a  doba výdeje

Přesnídávka:  od 9.00 do 9.15 hod.

Oběd: od 12.00 do 12.30 hod.

Odpolední svačina: od 14.30 do 14. 45 hod.

Jídelní lístek

Jídelní lístek sestavuje vedoucí stravování ve spolupráci s vedoucí kuchařkou na základě závazných pravidel a zásad pro přípravu stravy ve školách a školských zařízeních.

Jídelníček je vyvěšen v šatnách jednotlivých tříd a na webových stránkách MŠ.

Cena za stravování

Druh stravy Cena pro děti 3-6 let Cena pro děti 7 let (ve školním roce)
Přesnídávka               9,-Kč                             9,-Kč
Oběd            18,-Kč                           20,-Kč
Svačinka              9,-Kč                             9,-Kč
Celkem            36,-Kč                           38,-Kč

 

 

 

 

 

 

Úhrada stravného

Zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování. Odpolední svačinu nebo přesnídávku  může při případné nepřítomnosti dítěte odhlásit a příslušná částka bude  dítěti odečtena. Platba stravného probíhá formou zálohy ( nejlépe trvalým příkazem ve výši 700,- Kč ), která musí být zaplacena nejpozději ke 20. dni v měsíci na účet MŠ Komenského č. 86 – 1162280257/0100, variabilní symbol 75024225.

Vždy je třeba uvést název položky, tzn. STRAVNÉ a jméno dítěte.

Na konci každého pololetí ( tj. v září a v únoru ) bude provedeno vyúčtování a přeplatky budou vráceny na účet plátce. Na nedoplatky bude zákonným zástupcům vystavena platební poukázka, nebo mohou nedoplatek uhradit v hotovosti vedoucí stravování. Úhrada stravného je pro zákonné zástupce povinná! Opakované neuhrazení  je považováno za závažné porušení školního řádu a může být důvodem pro ukončení předškolního vzdělávání  ( podle § 35, odstavec 1 d, zákona 561/2004 Sb. – školský zákon ).

Odhlášení ze stravování

Dítě je třeba odhlásit nejpozději do 8.00 hod. v den, kdy bude nepřítomno. Zákonní zástupci mohou dítě odhlásit telefonicky (516 474 979, 516 474 977, 725 773 114) nebo zasláním e-mailu na info@msletovice.cz,  odhlasovani.stravy.kom@seznam.cz , nebo osobně v MŠ.

Pokud první den nepřítomnosti ( zpravidla 1. den nemoci ) nemohou zákonní zástupci dítě včas odhlásit , mohou si oběd vyzvednout do vlastního jídlonosiče od 12.00 do 12.30 hod. ve třídě, do které dítě dochází. Je-li dítě odhlášeno dlouhodobě, před jeho opětovným nástupem do MŠ je třeba nahlásit termín.

Podle zákona č. 561/2004 Sb.  a vyhlášky č. 107/2005 Sb. nemá dítě, které odchází z MŠ po obědě, nárok na odpolední svačinu. Dítě má nárok na stravu pouze po dobu jeho přítomnosti v MŠ. Při příchodu dítěte do MŠ je třeba případný dřívější odchod rovněž nahlásit a cena odpolední svačiny tak nebude do denního stravného započítána.

V době hlavních prázdnin se podává stravné pouze v ty dny, na které je stanoven provoz MŠ.

Pitný režim

Nápoje v rámci přesnídávky, oběda a svačiny jsou připravovány kuchařkami ve školní kuchyni. Ostatní nápoje, které jsou dětem  v průběhu celého dne k dispozici, připravují učitelky do nádob s výpustným kohoutkem, které jsou umístěny v jednotlivých třídách.

Dětem je nabízena  pitná voda. Děti se obsluhují samy podle své potřeby a pocitu žízně. Každé dítě má svůj kelímek opatřený značkou. Kelímky kuchařky průběžně myjí. Učitelky dohlížejí na dostatečnou konzumaci nápojů – děti např. pijí vždy před a po pobytu venku.

Stravování cizích strávníků 

Školní jídelna MŠ Komenského stravování cizích strávníků nezajišťuje.

 

2. Úplata za předškolní vzdělávání (školné)

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je 500,-Kč za příslušný kalendářní měsíc.

Osvobození od úplaty se řídí § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Osvobozen od úplaty je:

a)           zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi),

b)           zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách),

c)            rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) z důvodu péče o nezaopatřené dítě

d)           fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální                                              podpoře),  pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy .

e)           vzdělávání dětí v posledním ročníku mateřské školy včetně dětí s odkladem školní docházky.

Od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky povinné,  tj. bezúplatné.

Úplata se snižuje během hlavních prázdnin a platí ji jen ti zákonní zástupci, jejichž děti docházejí do MŠ.

Úplatu je třeba uhradit nejlépe trvalým příkazem na účet MŠ Komenského č. ú. 86-1162280257/0100

a to nejpozději do 20. dne v měsíci. Je třeba uvést variabilní symbol 75024225, jméno dítěte a ŠKOLNÉ.

Také lze zřídit jeden trvalý příkaz STRAVNÉ a ŠKOLNÉ ve výši 1 200,-Kč /měsíc.

Pokud dítě během hlavních prázdnin nebude navštěvovat MŠ, lze trvalý příkaz na úhradu stravného a školného na tyto měsíce zrušit a obnovit opět od září následujícího školního roku.

 

V Letovicích dne 20. 6. 2017                                                                                 Eva Pařilová, ředitelka MŠ