Aktuálně

Provoz MŠ v období do konce školního roku 2019 – 2020


Vážení rodiče,

oznamujeme vám, že Mateřská škola Letovice, Komenského 671/11, okres |Blansko, příspěvková organizace obnoví svůj provoz dne 25. 5. 2020 za těchto podmínek vycházejících z doporučení MŠMT ze dne 30. 4. 2020:

1. Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

 • dodržovat obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními

2. Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • před školou dodržovat odstupy 2 metry při čekání na vstup do MŠ
 • pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu

3. V prostorách mateřské školy

 • při vstupu do MŠ vydezinfikovat ruce
 • doprovázející osoba se v prostorách šatny pohybuje vždy v roušcev počtu maximálně 2 osob (rodič + dítě, ne další rodinní příslušníci) a to pouze po nezbytně nutnou dobu, v šatně budou dodržovány rozestupy 2 m a maximální počet 4 osob, rodiče nebudou vstupovat do tříd
 • aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ
 • děti a pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí

4. Ve třídě

 • skupiny ve třídách budou od sebe striktně izolovány po celou dobu provozu včetně pobytu na školní zahradě

5. Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit
 • pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID-19 bude zákonný zástupce neprodleně kontaktován, aby si dítě okamžitě vyzvedl

6. Rámcová pravidla pro zajištění školního stravování

 • školní stravování bude zabezpečeno v běžné podobě za zvýšených hygienických podmínek

7. Základní pravidla pro provádění úklidu

 • před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor
 • zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou)

8. Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

 • doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím
 • při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce dítěte čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), na kterém zároveň stvrzuje, že byl seznámen s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví (ke stažení na webových stránkách MŠMT a součástí Čestného prohlášení)

9. Prázdninový provoz

 • provoz letovických mateřských škol v období letních prázdnin bude probíhat za stejných opatření a dle stávajících podmínek pro přijetí dítěte k prázdninovému provozu zveřejněných na webových stránkách jednotlivých mateřských škol

10. Vyplnění dotazníku

 • zákonný zástupce oznámí formou dotazníku mateřské škole přítomnost či nepřítomnost dítěte v MŠ do konce školního roku  2019/2020 a během prázdninového provozu
 • vyplněný dotazník pošlete na email MŠ info@msletovice.cz  do 15. 5. 2020

 

V Letovicích dne 4. 5. 2020.

 

Eva Pařilová, ředitelka MŠ