2019 – 2020

KROKOVÁNÍ PODLE HEJNÉHO


Hejného metoda je netradiční způsob výuky matematiky, založený na respektování klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází z prostředí, které děti bezpečně znají a umí se v nich orientovat.

Krokování: Hloubka porozumění matematickým pojmům u dětí je dána množstvím a bohatostí spektra jejich zkušeností s danými pojmy. Didaktické matematické prostředí Krokování  vytvářejí a rozšiřují zkušenosti dětí s číslem v různých rolích, s operacemi sčítání a odčítání a s vazbami mezi čísly v daných situacích. „Pobyt“ v tomto prostředích tak významně přispívá k porozumění pojmu číslo a číselným operacím. Jde o rozvoj schopnosti 4–6letých dětí synchronizovat písničku s kroky a tleskáním. Schopnost synchronizace pohybu, zvuků a slov je důležitým začátkem pro rozvoj schématu číslo. Tedy všechny činnosti, které u dětí rozvíjí rytmus, budují schéma číslo.
Dítě se pohybuje na krokovacím pásu.

Další informace si můžete vyčíst na: https://www.h-mat.cz/ms

Metoda „souzní“ s Metodou dobrého startu, která rovněž pracuje se synchronizací pohybů, zvuků a slov.

Letos poprvé se děti pokusily zachytit průběh krokování písemně a předškolákům se to podařilo. Pomocí Hejného metody vyučují matematiku i v některých třídách 1. stupně letovické ZŠ. RK